Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas společnosti HFS, s.r.o., se sídlem Koněvova 150/2442, 130 00 Praha 3, IČ: 61506681, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29904 (dále jen „HFS“) jakožto správci mých osobních údajů, aby zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonické spojení, a to pro obchodní a marketingové účely, tj. zejména informování mé osoby o obchodních nabídkách společnosti HFS a jiných obchodních sděleních HFS. Současně uděluji HFS výslovný souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně.

Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje poskytuji dobrovolně.

Souhlas uděluji na období 20 let od udělení tohoto souhlasu.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s právem přístupu k mým osobním údajům ve smyslu §§ 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s mými právy plynoucími z § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejména s právem požadovat na HFS (příp. jím pověřených zpracovatelích) vysvětlení, budu-li se domnívat, že zpracování mých osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp. Rovněž beru na vědomí, že pokud HFS nebo jím pověřený správce nevyhoví mé žádosti, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žadatel bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru, a to ani po předložení požadovaných dokumentů. Schválení žádosti společností HFS prostřednictvím internetu znamená pouze předběžný souhlas s uzavřením smlouvy o půjčce. HFS si vyhrazuje právo po posouzení doručených dokumentů tuto žádost zamítnout.

Žadatel tímto uděluje HFS souhlas se získáváním informací o klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení jeho žádosti o poskytnutí úvěru.