Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

HFS s.r.o., se sídlem Koněvova 2442/150, 130 00 Praha 3, IČ: 61506681 (dále také „HFS“) je správcem a v některých případech též zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a od okamžiku jeho účinnosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také „GDPR“).

S osobními údaji, tedy s jakýmikoliv údaji, které jsou způsobilé přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu, nakládá HFS následujícím způsobem:

 • osobní údaje poskytujete zejména za účelem uzavření a splnění smluvního vztahu (včetně závazků z ručitelského vztahu a zástavního vztahu). Takové údaje budou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem;
 • kategoriemi údajů jsou zejména: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonické a emailové spojení, doklady o příjmech a výdajích, doklady totožnosti, doklady spojené s bydlením nebo ubytováním.
 • HFS neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje.
 • správcem osobních údajů je HFS;
 • HFS nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
 • zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů může být souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
 • HFS zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neutomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;
 • doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem, jinak nejvýše 20 let;
 • HFS nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci;
 • HFS v rámci plnění svých závazků a povinnosti ze smluv, využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti HFS, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti HFS a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT Systémů, konzultační a technické činnosti, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby od kterých jsou získávány informace nutné či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, a dále případný postupník pohledávek ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení.
 • za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od HFS přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů;
 • domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení 2016/679 (GDPR), můžete mj. podat stížnost u dozorového úřadu;
 • nemáte povinnost poskytnout osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností HFS a ochranu oprávněných zájmů HFS. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

HFS se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho smluvních povinností.

V případě, že byl udělen souhlas pro účely šíření obchodních sdělení, platí, že svým potvrzením udělujete výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu: máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu; HFS může zejména monitorovat doručení a otevírání zaslaných e-mailů, evidovat účast na akcích pořádaných HFS a monitorovat aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách HFS; HFS může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích, subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo odvoláte souhlas, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

Cookies policy: HFS sleduje a uchovává vaše IP adresy za účelem evidence přístupu ke svým stránkám. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá HFS technická a organizační opatření, vztahují se na ně vaše práva uvedená v tomto dokumentu.

K účelům usnadnění užívání svých stránek uživatelů, pro své sociální služby a k přihlašování a vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli používá HFS soubory cookies. Informace získané prostřednictvím cookies můžou být sdíleny s reklamními partnery a analytickými službami, jako jsou Google Analytics a AdWords, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které o vás získali ze svých služeb. Platnost cookies je zpravidla jeden rok od jejich přijetí, po uplynutí této doby vás HFS požádá o opětovné potvrzení přijetí cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány. Změnu lze provést v nastavení prohlížeče. Přijetí cookies lze odmítnout, odmítnutí však může znamenat snížení komfortu užívání stránek.

HFS podporuje moduly plug-in pro sociální sítě Facebook.com (dále jen “Facebook”). Při přihlášení zákazníka pomocí Facebook plug-in (nebo kliknutím na tlačítko “Like”) prohlížeč zákazníka připojí k serverům Facebook a načte potřebné informace. Tím Facebook získává adresu webové stránky, na kterou se zákazník přihlašuje, datum a čas přístupu a IP adresu zákazníka. Účel a rozsah sběru dat, další zpracování a využití údajů ze strany Facebooku a práva zákazníka a možnosti nastavení ochrany soukromé sféry zákazníka lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: (http://www.facebook.com /policy.php). Správcem údajů odpovědným za zpracování těchto údajů je Facebook Ireland Ltd., který zákazník může kontaktovat on-line nebo poštou na adrese: Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.