DOKUMENTY A INFORMACE KE STAŽENÍ

 

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ NAŠIM KLIENTŮM DLE § 92 ZÁK. Č. 257/2016 SB. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU:

A) KONTAKTNÍ ÚDAJE

DORUČOVACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA:
HFS s.r.o.
Argentinská 194/12
170 00  Praha 7
IČ: 61506681
DIČ: CZ61506681

Telefon: 233 353 543
Mobil: 777 182 105
Email: info@hfs.cz
ID datové schránky: ptr99e5

Pracovní doba: Po – Pá 9:00 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka č. účtu : 19-5507120207/0100

B) ÚDAJE O REGISTRU NEBO SEZNAMU, KDE JE MOŽNO OVĚŘIT OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

HFS s.r.o. je zapsaná v OR vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 29904.
Odkaz na webové stránky ČNB, zde je možnost ověřit, že HFS je opravněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění uděleného ČNB k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

C) ÚDAJE O INTERNÍM MECHANISMU VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Vaši stížnost nebo reklamaci nám můžete doručit jedním za následujících způsobů:

– poštou na výše uvedenou doručovací adresu
– emailem
– osobně v provozovně společnosti  na adrese HFS s.r.o., Argentinská 194/12, Praha 7, 170 00, a to pouze po předchozí telefonické dohodě
– telefonicky
– prostřednictvím datové schránky ID ptr99e5
Celé znění reklamačního řádu ZDE

D) ÚDAJE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO ARBITRA

Spory vzniklé při plnění uzavřené smlouvy s naší společností je možné řešit prostřednictvím finančního arbitra České republiky dle zák. 229/2002 Sb., zákon o finančním arbitrovi.

Finanční arbitr – Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

E) ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU

Orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.

F) OBECNÉ INFORMACE O PROCESU POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, VČETNĚ INFORMACÍ VYŽADOVANÝCH OD SPOTŘEBITELE PODLE § 84 ODST. 1 ZA ÚČELEM POSOUZENÍ JEHO ÚVĚRUSCHOPNOSTI

O půjčku u HFS s. r. o.  může zažádat pouze občan starší 18 let s doložitelným příjmem, na kterého není vedeno insolvenční řízení, a to telefonicky, emailem nebo prostřednictvím on-line žádosti.

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO POSKYTNUTÍ PŮJČKY IHNED NA ÚČET NEBO V HOTOVOSTI

– platný občanský průkaz
– platný další doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas)
– další doklady, které každému klientovi sdělíme individuálně při sjednání osobní schůzky

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO POSKYTNUTÍ PŮJČKY SE ZÁSTAVOU

 

1. OSOBNÍ DOKLADY

– platný občanský průkaz
– platný další doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas)
– další doklady, které každému klientovi sdělíme individuálně při sjednání osobní schůzky

 

2. DOKLADY K NEMOVITOSTI(TEM)

– výpis z katastru nemovitostí
– znalecký posudek (odhad) – ne v každém případě
– doklad o pojištění proti živelným rizikům (požár, voda, případně vandalismus)
– zřetelné foto zastavovaných nemovitostí (zajišťujeme osobně při obhlídce)
– potvrzení o výši dluhů k vyplacení (v případě, že zájemce má závazky z předchozích období)

 

3. DOKLADY O PŘÍJMU

Zaměstnaní
– pracovní smlouva
– výplatní pásky
– výpis z bankovního účtu

Podnikatelé 
– živnostenský list / výpis z živnostenského rejstříku
– daňové přiznání za poslední daňové období
– výpis z bankovního účtu

Důchodci
– důchodový výměr
– výpis z bankovního účtu
– jiný doklad o přijmu

Na základě dodaných informací od klienta posoudíme jeho úvěruschopnost a sdělíme mu zda jeho žádosti o půjčku vyhovíme či nikoliv.
V případě schválení půjčky klientovi telefonicky nebo emailem sdělíme termín osobní schůzky a které doklady je nutné předložit. Při osobní schůzce nám klient předloží a předá požadované doklady. Pokud bude vše v pořádku, předáme klientovi finanční hotovost nebo peníze  odešleme na jeho účet.
Důležité je také vědět, že dle zákona o spotřebitelském úvěru má klient ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
Pokud klient nesouhlasí s poskytnutím dokumentů a informací jak jsou uvedeny výše, pak nebude možné provést řádné posouzení jeho úvěruschopnosti a nebudeme mu moci půjčku  poskytnout.

G) INFORMACE O TOM, ZDA JE POSKYTOVÁNA RADA PODLE § 85 ODST. 1 ZÁK. Č. 257/2016 SB. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU:

HFS s.r.o. neposkytuje svým klientům rady ohledně výběru vhodné půjčky.

H) ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, VČETNĚ PŘÍPADNÉ INFORMACE O TOM, ŽE ÚČEL ČERPÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NENÍ OMEZEN

Půjčky od HFS s.r.o. mají formu spotřebitelského úvěru, jiného než na bydlení a úvěru na bydlení a poskytují se na účel uvedený žadatelem v čestném prohlášení o jeho příjmech a výdajích.

I) FORMY A PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

HFS s.r.o. poskytuje také  půjčky, u kterých požaduje po klientovi zajištění formou zřízení zástavního práva k jeho nemovitostem, ve všech případech požaduje po klientovi uznání závazku formou notářského zápisu se souhlasem k vykonatelnosti.

J) PŘÍKLADY MOŽNÉ DOBY TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

HFS s.r.o. poskytuje půjčky s trváním od 3 do 96 měsíců.

K) TYPY DOSTUPNÉ ZÁPŮJČNÍ ÚROKOVÉ SAZBY SPOLU SE STRUČNÝM POPISEM VLASTNOSTÍ PEVNÉ A POHYBLIVÉ SAZBY, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH DŮSLEDKŮ PRO SPOTŘEBITELE

Zápůjční úroková sazba pro půjčky HFS s.r.o. je stanovena jako pevná pro celé období trvání půjčky, uplatňuje se jako roční úroková sazba a její výše činí od 12% p.a. do 25% p.a. ze zapůjčené částky. Úroková sazba není navázána na žádný index ani referenční úrokovou sazbu.

L) JE-LI NABÍZEN SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR V CIZÍ MĚNĚ, UVEDENÍ TÉTO MĚNY VČETNĚ VYSVĚTLENÍ DŮSLEDKŮ, KTERÉ PRO SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍ Z UZAVŘENÍ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V CIZÍ MĚNĚ

HFS s.r.o. neposkytuje půjčky v cizí měně.

M) REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD CELKOVÉ VÝŠE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, CELKOVÝCH NÁKLADŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, CELKOVÉ ČÁSTKY SPLATNÉ SPOTŘEBITELEM A ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ

Zapůjčená částka 150.000,- Kč, doba splatnosti 96 měsíců (8 let), úrok ze zapůjčené částky 12% p.a., RPSN 25,70%, měsíční splátka 3.438,- Kč, celková splacená částka klientem 330.048,- Kč.

RPSN obsahuje úrok ze zapůjčené částky 144 000,- Kč, poplatek za sepsání smlouvy 12 016,- Kč, poplatek za sepsání příloh smlouvy 12 016,- Kč, poplatek za registraci smlouvy v informačním systému veřitele 12 016,- Kč.

N) PŘÍPADNÉ DALŠÍ NÁKLADY, KTERÉ NEJSOU DO CELKOVÝCH NÁKLADŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU ZAHRNUTY A KTERÉ SPOTŘEBITEL MUSÍ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU ZAPLATIT

Do celkových nákladů půjčky nejsou zahrnuty náklady služeb notáře, které je klient povinnen uhradit. Náklady služeb notáře jsou účtovány dle notářského tarifu.

O) MOŽNOSTI SPLÁCENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU POSKYTOVATELI VČETNĚ POČTU, ČETNOSTI A VÝŠE PRAVIDELNÝCH SPLÁTEK

U všech půjček může klient měsíční nebo týdenní splátky hradit prostřednictvím bankovního inkasa, bankovního převodu, prostřednictvím poštovní poukázky, případně hotovostním vkladem na náš bankovní účet. Hotovostní úhrada splátek v prostorách společnosti HFS s.r.o je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. U všech možností splácení půjčky je nutno uvést variabilní symbol.
Informace o počtu, četnosti a výši pravidelných splátek jsou vždy uvedeny  v konkrétní smlouvě o zápůjčce.

P) JE-LI TO RELEVANTNÍ, JASNÉ A VÝSTIŽNÉ UPOZORNĚNÍ, ŽE SPLÁCENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU PODLE UZAVŘENÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU NEZARUČUJE SPLACENÍ CELKOVÉ VÝŠE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

HFS s.r.o. poskytuje půjčky na dobu určitou a v případě zaplacení všech splátek dle splátkového kalendáře vzniklý dluh zaniká.

Q) PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Klient je oprávněn zcela nebo zčásti splatit HFS s.r.o. celkovou dlužnou částku kdykoliv před termínem splatnosti. V případě předčasného, částečného či úplného splacení celkové dlužné částky má klient ve smyslu ustanovení § 117 zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru nárok na poměrné snížení celkových nákladů zápůjčky o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinnen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení zápůjčky. Nárok na poměrné snížení celkových nákladů zápůjčky se nikterak nedotýká  povinnosti klienta k úhradě poplatku za sepsání Smlouvy o zápůjčce, poplatku za sepsání ostatních příloh Smlouvy o zápůjčce a poplatku za registraci Smlouvy o zápůjčce v informačním systému zapůjčitele. Pro případ předčasného splacení zápůjčky má klient právo na náhradu nákladů ve výši 1% z předčasně splacené části, pokud přesahuje doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem zápůjčky 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, má zapůjčitel právo na náhradu nákladů ve výši 0,5% z předčasně splacené části.

R) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA OCENĚNÍ NEMOVITÉ VĚCI, NÁKLADŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHOTO OCENĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE A INFORMACE O TOM, ZDA JE OCENĚNÍ POVINEN PROVÉST SPOTŘEBITEL

V případě půjčky se zástavou nemovitostí provádí ocenění HFS s.r.o. formou osobní prohlídky předmětných nemovitostí, a to na vlastní náklady.
V případě, že je nemovitost oceňována odhadcem, tak náklad na ocenění zastavované nemovitosti (úplatu za odhad) nese spotřebitel.

S) INFORMACE O POVINNOSTI UZAVŘÍT SMLOUVU O DOPLŇKOVÉ SLUŽBĚ SOUVISEJÍCÍ SE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚREM, JE-LI UZAVŘENÍ TAKOVÉ SMLOUVY PODMÍNKOU PRO ZÍSKÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU ZA NABÍZENÝCH PODMÍNEK, VČETNĚ INFORMACE, ZDA JE SPOTŘEBITEL PŘI UZAVÍRÁNÍ TAKOVÉ SMLOUVY OMEZEN NA NABÍDKU DANÉHO POSKYTOVATELE NEBO ZPROSTŘEDKOVATELE

HFS s.r.o.  nepožaduje po svých klientech uzavření žádné další smlouvy o doplňkových produktech či pojištění.

T) UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SMLOUVOU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

V případě prodlení klienta s úhradou kterékoliv ze splátek má HFS s.r.o.  nárok na úhradu:

a) náhrady účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením klienta.
b) úroku z prodlení v zákonné výši
c) smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení. Omezení podle předchozí věty se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se zápůjčka stane v důsledku prodlení klienta splatnou, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl klient v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou zápůjčky činí nejvýše 500,- Kč. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše zápůjčky, nejvýše však 200.000,- Kč. Dále může HFS s.r.o. v případě prodlení klienta podat exekuční nebo insolvenční návrh. HFS s.r.o. je oprávněna kdykoliv postoupit nesplacenou pohledávku jinému věřiteli. Klient svým podpisem na smlouvě o zápůjčce  bere na vědomí, že v případě exekučního či insolvenčního řízení, může dojít k nucenému zpeněžení jeho majetku.
V případě prodlení klienta s úhradou kterékoliv splátky celkové dlužné částky, má HFS s.r.o. právo na jednorázovou úhradu celé dosud nesplacené jistiny zápůjčky. Toto právo může HFS s.r.o. uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky, a to výzvou k úhradě dlužné splátky v dodatečné lhůtě alespoň 30 dnů. Po jejím marném uplynutí se neuhrazená část jistiny zápůjčky stane splatnou.
V případě, že se kterékoliv prohlášení klienta dle článku V., odst. 14 smlouvy o zápůjčce či údaje a doklady poskytnuté klientem HFS s. r. o. v souvislosti s uzavřením smlouvy o zápůjčce a poskytnutím zápůjčky ukáží býti nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, stává se splatným celý dosud neuhrazený dluh dle smlouvy o zápůjčce (jistina zápůjčky, poplatky a úroky ze zápůjčky) ihned a klient je povinen zaplatit HFS s. r. o. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  (Desettisíc korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy došlo k porušení výše uvedeného ustanovení.
Pokud bude v průběhu trvání smlouvy o zápůjčce na klienta zahájeno insolvenční řízení, stává se splatným celý dosud neuhrazený dluh dle smlouvy o zápůjčce (jistina zápůjčky, poplatky a úroky ze zápůjčky) ihned a klient je povinen zaplatit HFS s. r. o. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  (Pěttisíc korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do 10 (deseti) dnů ode dne zahájení insolvenčního řízení.
Pokud bude v průběhu trvání smlouvy o zápůjčce proti klientovi zahájena exekuce nebo zahájen jiný výkon rozhodnutí, stává se splatným celý dosud neuhrazený dluh dle smlouvy o zápůjčce (jistina zápůjčky, poplatky a úroky ze zápůjčky) ihned a klient je povinen zaplatit HFS s. r. o. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  (Pěttisíc korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do 10 (deseti) dnů ode dne zahájení exekuce nebo jiného výkonu rozhodnutí.

OSTATNÍ INFORMACE

Klient má právo na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení jeho úvěruschopnosti, je-li žádost o poskytnutí zápůjčky zamítnuta na základě vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi.

Klient má možnost na vlastní žádost obdržet návrh textu Smlouvy o zápůjčce před jejím uzavřením, dokument je volně k dispozici ke stažení ZDE.

Případný kapitál vytvořený platbami klienta na místo splácení zápůjčky nepovede k úplnému splacení zápůjčky.

Doba po kterou je zapůjčitel vázán informacemi poskytnutými klientovi před uzavřením Smlouvy o zápůjčce nebo na návrhem uzavření této smlouvy činí 14 kalendářních dnů.

KONTAKT

HFS S.R.O.
Telefon: 233 353 543
Mobil: 777 182 105
Email: info@hfs.cz

Pracovní doba:
Po - Pá 9:00 - 17:00

KANCELÁŘ:
HFS s.r.o.
Argentinská 194/12
170 00  Praha 7

FAKTURAČNÍ ADRESA:
HFS s.r.o.:
Argentinská 194/12
170 00  Praha 7

IČ: 61506681
DIČ: CZ61506681